Рибарство

  • КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНА ЗОНА ”АКУМУЛАЦИЈА СТРЕЖЕВО”;
  • ОБВРСКИ НА РИБОЛОВЕЦОТ;
  • ВИСИНА НА НАДОМЕСТ ЗА ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ;
  • ПРИРАЧНИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ ;
  • ИНВЕСТИЦИИ;
  • ФИЗИЧКА ЗАШТИТА ;
  • ОДРЖУВАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА.
Повеќе: Рибарство

Рибник

Во состав на ЈП “Стрежево“- Битола веќе повеќе од 25 години функционира рибник за виножитна пастрмка, со проточен систем на користење на водата во армирано бетонски базени. Локацијата на рибникот е непосредно низводно од браната “Стрежево“ во с.Црнеец, општина Битола. Вкупната површина изнесува 1,0398 ха.
Одгледувалиштето претставува аквакултурен објект со имплементирани стандарди за добра хигиенска и добра произведна пракса согласно законската легислатива која ја регулира оваа област со цел производство на квалитетен и безбеден производ – конзумна риба.

Повеќе: Рибник