Контакт информации

 

 бул.  1 Мај 77 - Битола

 тел.:   +389 47 207-800
              +389 47 207-816

 Факс: +389 47 207-836

 e-mail: strezevo@t.mk

 

Ски - центар "Нижеполе": +389 75 226-196

Комерција: +389 70 207-502

Рибарница "Стрежево": +389 75 403-079

 

Останати информации:

Бесплатен телефонски број за пријавување на дефекти на Детална цевководна мрежа и хидромеханичка опрема на ЈП Стрежево:

 0800 50 555

Назначено лице за комуникација со граѓани кои што имаат некаков вид и степен на попреченост: Билјана  Ѓеоргиева

 Контакт телефон: 047-207-874 ; 070 335 201

Заменик лице за комуникација со граѓани кои што имаат некаков вид и степен на попреченост: Гоце Дамчевски

Контакт телефон: 047-207-813 ; 078 269 087 

Лице за контакт за посредување со информации од јавен карактер: Марина Димитровска

Контакт телефон: 047-207-860, marina1mk@yahoo.com

Лице за прием на пријави заради заштитено внатрешно пријавување: Гоце Дамчевски

Контакт телефон: 047-207-874

Лице за контакт од Ски- центар "Нижеполе": Горан Марковски

Контакт телефон :075-226-196

Лице за контакт на Служба за обезбедување : Ице Дамчевски

Контакт телефон:071-235-059

 

Барање за поднесување на пристап до информации од Јавен Карактер

Слободен пристап до информации имаат сите правни и физички лица. Слободен пристап до информации имаат и странски правни и физички лица во согласност со овој и друг закон.

Образецот на Барањето содржи назив на Имателот на информацијата, личното име и презиме на Барателот на информацијата, податоци за можниот застапник или ополномоштеното лице, фирмата или правното лице, опис на информацијата со која сака да се запознае, на каков начин сака да се запознае со содржината на бараната информација и на каков начин да му се достави бараната информација. Барање може да се поднесе пополнето и на обичен лист хартија но на истото барателот е должен да наведе дека станува збор за Барање по основ на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Барателот не е должен да го образложи барањето.

 

Образец на барање во PDF формат - кликни

Образец на барање во WORD документ - кликни

  

Останати информации