Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

"Стрежево" спремно ја започна сезоната за наводнување со висок степен на ликвидност и позитивен биланс за 2022 година

Од први јуни ја започнавме сезоната за наводнување на 20.200 хектари земјоделска површина во Пелагонија, а на залиха имаме доволно репроматеријали.

По Главниот канал испорачуваме околу 6 m3 вода, а со потребната динамика се полнат главните и делничните цевководи.

Моменталната зафатнина на акумулацијата Стрежево изнесува околу 100 милиони m3 вода, имаме одличен водостој на акумулацијата што га­ра­­­нтира навремено и квалитетно во­до­­­снабдување на земјоделските по­­вршини во Пелагонија, водоснабдување на населението преку ЈКП Водовод на оп­ш­ти­ните Би­тола, Могила и Новаци, како и покривање на потребите за водоснабдување на РЕК Би­т­ола, ЗК Пелагонија и локалните инду­­стриски капацитети.

Претпријатието во изминатиот период (2018 - 2023) во цевководната мрежа и Главниот канал вложи околу 97 милиони денари во цевки и хидромеханичка опрема односно околу 10.500 метри цевки од различен профил.

Во изминатата година имавме најголеми приходи од основањето на претпријатието, а расходите ги намаливме на минимум.

Кога ќе ги ставиме на хартија реални приходи и расходи 2022 година ја завршивме со биланс на успех од околу 28 милиони денари во позитива.

Стрежево е високо ликвидно претпријатие и од сопствени извори вложува во капитални инвестиции.

02 05.06.2023